Αστυπάλαια: Νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Αστυπάλαιας, προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη εποχικών αναγκών και αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

  • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

  • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥE και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αστυπάλαιας, Χώρα Αστυπάλαιας, Τ.Κ. 85900 Ν. Δωδεκανήσου, απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κου Καλή Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 22433 60030).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αστυπάλαιας και στον διαδικτυακό του τόπο http://www.astypalaia.gr, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (ήτοι 26/6/2023).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023

ΠΗΓΗ