ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα 5Ε/2021

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ό,τι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5E/2021 εκδόθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής, τα προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού, στα γνωστικά αντικείμενα «Ανοσοβιολογία Πρωτοζωικών Παρασιτικών Νοσημάτων» (Κωδικός Θέσης: 10029) και «Ανοσολογία» (Κωδικός θέσης: 10030) στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. https://www.asep.gr/ έχουν αναρτηθεί οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων δεν υποβάλλονται ενστάσεις.

Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της ατομικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Πηγή: https://www.asep.gr/