ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα 5Ε/2021

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021, εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων  για τυπικούς λόγους για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού, στο γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογική Ωκεανογραφία», με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (κωδ. θέσης: 10007).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στον «Προσωρινό πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους» εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων δεν υποβάλλονται ενστάσεις.

Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της ατομικής συνέντευξης.

Πηγή: https://www.asep.gr/