ΑΣΕΠ: Οδηγίες γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ για την κάλυψη των θέσεων των Προσκλήσεων

2ΠΔΑ/2024, 4ΠΔΑ/2024, 5ΠΔΑ/2024, 6ΠΔΑ/2024, 7ΠΔΑ/2024, 8ΠΔΑ/2024, 10ΠΔΑ/2024, 11ΠΔΑ/2024, 12ΠΔΑ/2024, 14ΠΔΑ/2024

 • Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για την κάλυψη των θέσεων που περιλαμβάνονται στις Προσκλήσεις 2ΠΔΑ/2024, 4ΠΔΑ/2024, 5ΠΔΑ/2024, 6ΠΔΑ/2024, 7ΠΔΑ/2024, 8ΠΔΑ/2024, 10ΠΔΑ/2024, 11ΠΔΑ/2024, 12ΠΔΑ/2024 και 14ΠΔΑ/2024 θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουλίου 2024 και θα είναι κοινή για όλους τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση στις ανωτέρω Προσκλήσεις

 • Κάθε υποψήφιος οφείλει να προσέλθει στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής) έως τις 8:30 π.μ., άλλως δεν θα του επιτραπεί η είσοδος.

 • Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου έχει γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους.

 • Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους, των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα, τόσο κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές, προς διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας.

 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους δύο (2) στιλό και νερό.

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, γραπτών σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων και υπολογιστικών μηχανών. Υποψήφιοι που αρνούνται να παραδώσουν βοήθημα ή άλλο μέσο ή αντικείμενο, το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, αποβάλλονται από την αίθουσα.

 • Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων, τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση.

 • Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ):  Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός  και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων. Οι τρεις ενότητες δοκιμασιών είναι ισοβαρείς ως προς την εξαγωγή της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, έχουν δηλαδή τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης προκύπτει ως ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σε κάθε επιμέρους ενότητα δοκιμασίας.

 • Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του ΑΣΕΠ στο  Youtube παραδείγματα για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

 • Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση. Συστήνεται όμως στους υποψήφιους να απαντήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις για να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

 • Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων.

 • Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τριών ενοτήτων.

 • Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον επιτηρητή ή στον υπεύθυνο της αίθουσας το έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (οδηγίες, πρόχειρες σελίδες σημειώσεων κ.λπ.).

ΠΗΓΗ