ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα 5Ε/2021

Το ΑΣΕΠ, ανάρτησε τους πίνακες για την πλήρωση, μεταξύ άλλων,  (4)  θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού, στο «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)» και στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, (Κωδικός θέσης: τελικών πινάκων 10028,προσωρινών πινάκων 10029 και 10030).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι ανωτέρω Αρχικοί Πίνακες.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω αρχικών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός της ορισθείσας από την Επιτροπή Επιλογής προθεσμίας, από την  Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 8:00 έως και την 10η Οκτωβρίου 2022ημέρα  Δευτέρα ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων: