ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Αποτελέσματα ΔΕ για 134 μόνιμες θέσεις

Το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της Προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καλυφθούν με αναπλήρωση θέσεις των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, ανακοινώνει, ότι μετά την ολοκλήρωση των αθλητικών δοκιμασιών που διενεργήθηκαν στις 24 & και 25 Φεβρουαρίου 2024 και στις οποίες κλήθηκαν τριακόσιοι εξήντα (360) συνολικά υποψήφιοι, αποφασίσθηκε η κατάρτιση των ως κάτωθι πινάκων :

Α) «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΕΒ 2024».

Εκατόν τριάντα τέσσερις (134) υποψήφιοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες, πετυχαίνοντας επιδόσεις ίσες ή ανώτερες των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη, ήτοι άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (3 προσπάθειες), άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (3 προσπάθειες), δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (1 προσπάθεια) και δρόμος χιλίων (1.000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (1 προσπάθεια). Στον σχετικό πίνακα εμφαίνονται όλες οι επιδόσεις των επιτυχόντων υποψηφίων και στα τέσσερα (4) ως άνω αγωνίσματα.

Β) «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΦΕΒ 2024».

Διακόσιοι δέκα (210) υποψήφιοι αποκλείστηκαν κατά το στάδιο των αθλητικών δοκιμασιών διότι είτε δεν προσήλθαν καθόλου να αγωνισθούν είτε δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τα τέσσερα (4) αγωνίσματα (π.χ. συμμετείχαν σε αγωνίσματα της μία μόνο ημέρας ή σε ορισμένα μόνο αγωνίσματα της ίδιας ημέρας, πραγματοποίησαν άκυρα άλματα κ.λπ.) είτε σημείωσαν επιδόσεις κατώτερες των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη. Στον σχετικό πίνακα εμφαίνονται αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισμού των συγκεκριμένων υποψηφίων (π.χ. επιδόσεις κατώτερες των ορίων που τίθενται από την προκήρυξη, «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ», «ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ», «ΑΚΥΡΟ» κ.ά.).

Σημειώνεται ότι όλοι οι αποκλειόμενοι κατά το στάδιο των αθλητικών δοκιμασιών υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με μοναδικό κωδικό (αριθμό μητρώου υποψηφίου – Α.Μ.), ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι σε δεκαέξι (16) υποψηφίους χορηγήθηκε αναβολή εξέτασης στις αθλητικές δοκιμασίες για ιατρικούς λόγους, κατόπιν επιτόπιας εξέτασης από τους ιατρούς, μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (σελ. 672). Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών για τους εν λόγω υποψηφίους θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση της επιτροπής πρακτικών δοκιμασιών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα με τίτλο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 2/2024» θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π., που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, να υποβληθούν σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (σελ. 676), ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των αθλητικών δοκιμασιών δεν επιτρέπεται.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ