ΑΣΕΠ: 4K/2022 στατιστικά στοιχεία

Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε  ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2022 που αφορούσε  την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων, μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα.

Υποβλήθηκαν συνολικά 6.837 αιτήσεις.

Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία: https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/statistika/2022/graph_4K_2022.pdf?lve