ΑΣΕΠ: 4Ε/2020 οριστικά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της 4Ε/2020 για την πλήρωση, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση, «Οικονομολόγων» (κωδικός θέσης: 10005).

Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα: https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.061853&_afrLoop=122010266698392987&_adf.ctrl-state=le2nf2851_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.061853%26_afrLoop%3D122010266698392987%26_adf.ctrl-state%3Dle2nf2851_42