ΑΣΕΠ: 13Κ/2021 προσλήψεις στους ΟΤΑ από τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ

Το Υπουργείου Εσωτερικών με έγγραφο προς στους ΟΤΑ και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους ενημερώνει σχετικά με την προκήρυξη 13Κ/2021 που αφορά 1468 θέσεις μόνιμου προσωπικού, ότι μπορούν άμεσα να κάνουν προσλήψεις ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό, από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ (28 Ιουλίου 2022) στην κατηγορία ΠΕ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης και έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου. Η διάρκεια των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Όσοι από τους υποψηφίους θα βρίσκονται στο τελικό πίνακα επιτυχόντων θα συνεχίσουν να εργάζονται στη θέση που έχουν προσληφθεί και η σύμβασή τους θα μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι μετά την έκδοση των τελικών πινάκων δεν είναι επιτυχόντες, δεν θα γίνει ανανέωση και μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, από ορισμένου χρόνου 8 μήνης διάρκειας.

Δείτε εδώ το έγγραφο: