Αποτελέσματα προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2023 στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΑΣΕΠ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2023

Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι Τελικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων Υποψηφίων για Τυπικούς Λόγους στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Ε/2023 του ΑΣΕΠ (9/τ.ΑΣΕΠ/16.3.2023) για την επιλογή είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» (κωδ. θέσης:10001).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους τελικούς προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΠ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, ήτοι

από την 7η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 έως

και τη 16η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ  (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο, το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους θα προκύψουν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  • Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου.

  • Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου

Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων