ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Θέση Νοσηλευτή

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15  χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό.

Για την στελέχωση του προσωπικού του Οικοτροφείου, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει µία (1) θέση Νοσηλευτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Νοσηλευτής
i. Επίπεδο Εκπαίδευσης:
Απόφοιτος/η ΤΕ νοσηλευτικής ή Απόφοιτος/η τµήµατος Νοσηλευτικής ΔΕ διετούς φοίτησης.

ii. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος:
Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

iii. Προϋπηρεσία:
Επιθυµητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Θα συνεκτιµηθεί, προϋπηρεσία σε µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ή σε τµήµατα ψυχιατρικών κλινικών δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα

iv. Συστατικές Επιστολές:
Θα συνεκτιµηθούν συστατικές επιστολές από προηγούµενους εργοδότες.

v. Πρόσθετα προσόντα:
Θα συνεκτιµηθεί προηγούµενη εθελοντική απασχόληση σε συναφείς φορείς ή/ και παρακολούθηση σεµιναρίων, σχετικών µε την ψυχική υγεία.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος

12 Μαρτίου 2024

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://mkoapostoli.com/

ΚΑΝΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ