ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Πρόσληψη Ψυχιάτρου

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας στη Σπάρτη, η οποία χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό και την Πράξη «Ολοκληρωµένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Για την στελέχωση του προσωπικού της δοµής, η Διοίκηση της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν τα βιογραφικά τους για

µία (1) θέση Ψυχιάτρου

πλήρους απασχόλησης µε σύµβαση αορίστου χρόνου και απασχόληση αφενός στο Τµήµα Ενηλίκων της Κ.Μ. Λακωνίας, αφετέρου στο Τµήµα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας (την Πράξη «Ολοκληρωµένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ.»)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Για τη θέση του Ψυχιάτρου

i. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής µε ειδικότητα Ψυχίατρος της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. (βλέπε: Προϋποθέσεις/Σηµείωση)

ii. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος

iii. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην άσκηση της συγκεκριµένης ειδικότητας

iv. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

v. Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφηση

vi. Γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο πιστοποιητικό)

vii. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)

viii. Θα συνεκτιµηθούν συστατικές επιστολές από προηγούµενους εργοδότες

ix. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντικείµενο, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, συλλογικό πνεύµα.

Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ.»

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την

15η Δεκεµβρίου 2023

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-147.

ΚΑΝΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ