Αλεξανδρούπολη: Νέες θέσεις εργασίας για 8 μήνες

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών/ Ναυαγοσωστριών (πισίνας) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου για το κολυμβητήριο “Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης».

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου [περ. στ ́ παρ. 1 αρ. 12, ν. 4765/2021 (Α ́6), σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-5-2021διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτεμε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ.Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη απευθύνοντάς την, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Τσελεμπή Σταμούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2551064219, 2551064161, 2551064163). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων: έως 26-9-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: