44 προσλήψεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοίνωσε την πρόσληψη, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με αντίτιμο (άρθρο 107 του ν.4483/2017), με διάρκεια σύμβασης έως εννέα (9) και έως οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, για τη λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων Σταυρούπολης και Πολίχνης, της Σχολής Χορού και των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου, για την διδακτική περίοδο 2024-2025.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της Αίτησης και την Υπεύθυνης δήλωσης, που είναι αναρτημένα στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος  και να τα υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά,

– είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,

– είτε αυτοπροσώπως,

– είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην διεύθυνση:

Καραολή & Δημητρίου 8, Τ.Κ. 56430,

«Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού»,

περιοχή Σταυρούπολη Θεσ/νίκης

κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 09.00 – 14.00.

Τηλ. επικοινωνίας: 2313  302 842, -840

– είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Παύλου Μελά: eservices.pavlosmelas.gr στο εικονίδιο “Ηλεκτρονικές Αιτήσεις”, που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι υποψήφιοι στο εικονίδιο Ηλεκτρονικές Αιτήσεις αφού κάνουν σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet και εγγραφή μεταβαίνουν στην καταχώρηση νέας αίτησης

στην συνέχεια στην κατηγορία επιλέγουν Αιτήσεις και στην διαδικασία επιλέγουν Αίτηση – Δικαιολογητικά ΣΟΧ 3/2024

εκεί  κλικάρουν το: Δημιουργία & Επόμενο Βήμα

κατεβάζουν τα έντυπα Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση (που βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης)

Τα εκτυπώνουν, τα συμπληρώνουν και τα υπογράφουν

Στην προσθήκη αρχείων προσθέτουν τα έντυπα της Αίτησης & της Υπεύθυνης δήλωσης και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σκαναρισμένα, ή σε ευκρινείς φωτογραφίες.*

Στη συνέχεια επιλέγουν την ένδειξη Υποβολή (Με την οριστική υποβολή ολοκληρώνεται η διαδικασία και η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου)

*Προτεινόμενος τύπος αρχείων pdf ή jpg μικρής ανάλυσης. Αν τα αρχεία σας είναι μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να αντιμετωπίσετε καθυστέρηση στην επισύναψη -προσθήκη αρχείων.

Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή (και στην συνέχεια να μετατρέπεται σε pdf, κατόπιν σάρωσης).

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκτός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

από 6/7/2024 έως και 15/7/2024

➢Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2024

➢Αίτηση

➢Υπεύθυνη Δήλωση

➢Υπεύθυνη Δήλωση για την εξειδικευμένη εμπειρία 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ