100 νέες προσλήψεις

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοίνωσε την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά darvanitakis@1340.syzefxis.gov.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ζακύνθου, Ζάκυνθος, ΤΚ 29100 απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ.Αρβανιτάκη Δ. τηλ. επικοινωνίας: 26953 61334

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ